Username
  Passwords
   
สมัครสมาชิก
 
head12
 
หน้าแรก
พม.รณรงค์เวลาดีเพื่อลูก-ครอบครัว อ.จุฬาฯชี้คุณภาพชีวิตเด็กล้มเหลว 22/07/2008
 
พม.รณรงค์เวลาดีเพื่อลูก-ครอบครัว อ.จุฬาฯชี้คุณภาพชีวิตเด็กล้มเหลว
 
พม.รณรงค์ “10 นาที เวลาดีดีมีเพื่อลูกและครอบครัว” กระตุ้นพ่อแม่ให้เวลาลูกมากขึ้น เตรียมประสานศธ.ดันหลักสูตรครอบครัวศึกษาเข้าหลักสูตรแกนกลาง มท.โอ่ปี 50 จัดโครงการเมืองเพื่อเด็กและเยาวชน 5 พันโครงการ ใช้งบฯกว่า 2 พันล้านบาท แนะอปท.แบ่งงบ 1-2 %สนับสนุนส่งเสริมเด็กและเยาวชนจริงจัง วธ.เตรียมประเมินผลจัดเรตติ้งทีวีก.ค.นี้ ด้านศธ.มั่นใจกิจกรรม 10 ด้านช่วยเด็กรู้จักคิด

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม ที่โรงแรมปรินซ์ พาเลซ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ(สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) จัดประชุมคณะกรรมการประสานงานขับเคลื่อนวาระเพื่อเด็กและเยาวชน ปี 2551 “เร่งเครื่อง...เรื่องเด็ก/เยาวชน” โดยมีการนำเสนอทิศทางการดำเนินงานและผลงานความก้าวหน้าจากการดำเนินการขับเคลื่อนวาระเพื่อเด็กและเยาวชนจากคณะกรรมการขับเคลื่อนทั้ง 6 ด้าน มีผู้สนใจเข้าร่วมประมาณ 100 คน


 นางจิตราภา สุนทรพิพิธ รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว(สค.) พม. กล่าวว่า กระทรวงฯรับผิดชอบในด้านส่งเสริมสถาบันครอบครัว โดยในเร็วๆนี้จะรณรงค์โครงการ “วันละ 10 นาที เวลาดีดี มีเพื่อลูกและครอบครัว” จะเป็นการกระตุ้นให้พ่อแม่ผู้ปกครองใช้เวลาอย่างน้อยวันละ 10 นาทีในการพูดคุยหรือทำกิจกรรมร่วมกับลูกและคนในครอบครัว เหมือนกับการรณรงค์ให้วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว เพื่อให้ครอบครัวจัดเวลาคุณภาพใส่ใจกันและกัน ให้บ้านเป็นปึกแผ่นมั่นคง เปิดโอกาสให้สมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วม

  ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว รวมทั้ง จะประสานไปยังศธ.เพื่อขอให้พิจารณาให้หลักสูตรครอบครัวศึกษาเป็นสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางของการศึกษา ซึ่งจะทำให้เด็กเรียนรู้เรื่องมิติหญิงชาย หน้าที่บทบาทความเป็นลูก พ่อแม่และพี่น้อง ทักษะการอยู่ร่วมกันในครบครัว ความสัมพันธ์ในครอบครัวและศีลธรรมสัมมาคาระของเด็กต่อผู้ใหญ่ เป็นต้น จะเป็นประโยชน์ในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในครอบครัว


 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด กระทรวงมหาดไทย(มท.) กล่าวว่า มท.ในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบด้านส่งเสริมจังหวัดน่าอยู่สำหรับเด็กและเยาวชนได้ดำเนินโครงการระดับพื้นที่ใน 8 ด้านหลัก ได้แก่ 1.เมืองปลอดภัย 2.เมืองสุขภาพ 3.เมืองครอบครัว 4.เมืองแห่งการเรียนรู้ 5.เมืองคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน 6.เมืองที่เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วม 7.เมืองปลอดจากปัจจัยเสี่ยง และเมืองอื่นๆ โดยปี 2550 ดำเนินโครงการทั้งสิ้น 4,783 โครงการ ใช้งบประมาณจากส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) จำนวน 2,245 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม อปท.ต้องมีความชัดเจนมากขึ้นในการจัดสรรงบประมาณในการดูแลเรื่องเด็กและเยาวชน ซึ่งอาจจะกำหนดให้ 1 -2 %ของงบประมาณที่ได้รับใช้ในการสนับสนุนและส่งเสริมเด็กและเยาวชน


 น.ส.ลัดดา ตั้งสุภาชัย ผู้อำนวยการกลุ่มการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) กล่าวว่า วธ.รับผิดชอบหลักในด้านสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัว โดยในปี 2550 ได้ดำเนินการในการจัดระดับรายการโทรทัศน์หรือเรตติ้ง โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความเห็นกับการจัดระดับดังกล่าว และจะประเมินผลเบื้องต้นจากความคิดเห็นของประชาชนที่สะท้อนผ่านเวบไซต์ของวธ.ภายในเดือนก.ค.นี้ เพื่อนำผลมาใช้ในปรับปรุงต่อไป

นอกจากนี้ วธ.พยายามขับเคลื่อนการจัดระดับภาพยนตร์ สื่อสิ่งพิมพ์ และร้านอินเตอร์เน็ต แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากได้รับแรงคัดค้านจากผู้ประกอบการธุรกิจในสาขาดังกล่าว เกรงจะทำให้จำนวนลูกค้าลดน้อยลง


 นายศุภชัย วงศ์ปราชญ์ ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) กล่าวว่า ศธ.ในฐานะหน่วยงานหลักด้านกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาได้รับการเสนอโครงการต่างๆเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจำนวนมาก โดยโครงการส่วนใหญ่แบ่งเป็น 10 ด้าน คือ สิ่งแวดล้อม ศาสนา คุณธรรมจริยธรรม พัฒานสังคม พัฒนาอาชีพ กีฬา อาสาสมัคร สุขภาพอนามัย ศิลปวัฒนธรรมและการแก้ไขปัญหายาเสพติด

"ทั้งนี้ เชื่อว่าการดำเนินการตามโครงการต่างๆจะทำให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้ การคิด วางแผน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มีจิตอาสา เสียสละและอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชีวิต "ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)  กล่าว

คม-ชัด-ลึก 4 ก.ค. 51
  Comment By : mouy_5801@hotmail.com : 13/03/2011  

เห็นด้วยเหมือนกันคะ ครอบครัวต้องเป็นศูนย์กลางในการผลิตทรัพยากรด้านบุคคลให้กับประเทศ พ่อ-แม่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีรวมทั้งด้านการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วย
  Comment By : niponjon@gmail.com : 24/02/2011  

เห็นด้วยครับผม @ ^ ^ @
  Comment By : aynajus@hotmail.com : 20/08/2009  

ดี

addComment

หน้า 1 / 1 ไปยังหน้า

 

hd2