Username
  Passwords
   
สมัครสมาชิก
 
head12
 
หน้าแรก
ถลุงงบประมาณ เพื่อเด็กและเยาวชน 22/07/2008
 
 
วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ปีที่ 31 ฉบับที่ 11091

ถลุงงบประมาณ เพื่อเด็กและเยาวชน


โดย สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในแต่ละปีงบประมาณด้านเด็กและเยาวชนที่ส่งเสริมพัฒนาการ การป้องกันปัญหา การดูแลคุ้มครองเด็กและเยาวชนเพิ่มขึ้นเป็นอันมาก ดังเช่นกระทรวงศึกษาธิการ งบประมาณปีนี้ 2 แสนล้านบาท และน่าจะทำให้คุณภาพประชากรดีขึ้นได้แล้ว

แต่ในทางตรงกันข้าม คุณภาพไม่เพิ่มขึ้นแต่ความรุนแรงวิกฤตปัญหากลับหนักหน่วงแก้ไขได้ยาก ยิ่งเด็กออกกลางคันกว่า 419,000 คน วัยรุ่นมีครอบครัวตั้งแต่อายุ 14-18 ปี กว่า 5 หมื่นครอบครัว เด็กในสถานพินิจฯที่ต้องคดีกว่า 6-7 หมื่นคน

มีเหตุการณ์ความรุนแรง การใช้อาวุธยิงกัน นักเรียนหญิงตบตี จิกผมเป็นว่าเล่น

เยาวชนจำนวนไม่น้อยติดบุหรี่ เหล้า ยาเสพติด ไม่ต่ำกว่า 2 ล้านคน

เด็กไทยลอกคราบจากสถานการณ์ทำผิดเล็กๆ น้อยๆ เข้าสู่การเป็นยุวอาชญากรจนน่าตกใจ

ยิ่งรัฐบาลนี้แทบไม่ใส่ใจปัญหาสังคมด้านเด็กและเยาวชนเลยแม้แต่น้อย จนนำไปสู่คำถามที่ว่า ทำไมประเทศไทยมีงบประมาณการลงทุนด้านเด็กและเยาวชนสูงสุดเป็นอันดับสองของเอเชีย แต่คุณภาพเกือบรั้งท้ายในขณะนี้

และแนวโน้มของการเป็นเหยื่อในสังคม ความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นทุกวัน และความเชื่อมโยงทุกด้านของความไม่ดี ด้านมืดของอบายมุขจึงรวมศูนย์อยู่ในเด็กไทยจนเปลี่ยนแปลงลักษณะเด็กไทยได้รุนแรงขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นนอนดึกตื่นสาย พนันบอล ดื่มหนัก ขาดจิตอาสาและสาธารณะ ก้าวร้าวรุนแรง ไม่ชอบงานหนัก ขาดการเคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่ เป็นต้น

การตอบโจทย์สังคมข้อนี้ ผู้เขียนได้ประมวลทั้งจากงานวิจัยของตนเอง การเข้าร่วมประชุมสัมมนาระดับชาติ การเป็นที่ปรึกษาขององค์กร สถาบันต่างๆ การทำงานในภาคสนามกับองค์กรเอกชนด้านเด็กและเยาวชน

ขอยืนยันว่าประเทศไทยมีองค์ประกอบทุกด้านเกือบจะครบและสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นวาระแห่งชาติ นโยบาย พันธกิจ แผนการดำเนินการ งบประมาณจำนวนมาก กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กองทุนด้านสังคม และอื่นๆ

แต่ทุกกระทรวงทบวง กรม ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข องค์กรมหาชนที่เกี่ยวข้อง ทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร ทุกกระทรวงที่ดูแลด้านนี้ ต่างยึดองค์กร วัตถุประสงค์ และงบประมาณประจำปีของตัวเองเป็นหลักมากกว่ายึดเอาเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนามาโดยตลอด ปีแล้วปีเล่าบริหารจัดการโดยใช้งบประมาณของหน่วยงานให้หมดไปโดยมีเด็กเป็นเพียงองค์ประกอบรองหรือเข้ามาเสริมตามภารกิจของหน่วยงานเท่านั้น

กระทรวง ทบวง กรมที่ดูแลเด็กเกือบ 90% ด้วยเป็นหน้าที่ตามกลไกของรัฐแทบไม่มีการบูรณาการระดับนโยบาย งบประมาณ และเป้าหมายเพื่อองค์รวมและสิทธิของเด็กและเยาวชนเลยแม้แต่น้อย

ต่างคนต่างทำแยกส่วน ยึดเป้าหมายของเด็กคนละด้าน

ปัญหาที่หน่วยงานเกี่ยวข้องเฉพาะเรื่องมีการใช้งบประมาณกันอย่างสนุกมือ หมดงบประมาณก็สิ้นภารกิจปีหน้าขอใหม่และได้เพิ่มขึ้นทุกปี

นี่คือความล้มเหลวโดยสิ้นเชิงในการพัฒนาเด็กและเยาวชนจากระบบราชการไทยที่ไม่เคยแก้ไขเชิงบูรณาการมากนัก ทำให้สภาพปัญหาของเด็กและเยาวชนจะรุนแรงเกินกว่าวิกฤตที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ยิ่งไปกว่านั้น ประเทศไทยยังมีกฎหมายก้าวหน้า พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนมีหลายฉบับ นับแต่พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2548 พระราชบัญญัติพัฒนาการเด็กและเยาวชน พ.ศ.2550 แทบไม่มีความจำเป็นต้องออกกฎหมายใหม่ๆ มาอีกเลย แต่มีการบังคับใช้หย่อนยานมาก มีการปล่อยปละละเลยสถานที่มั่วสุม ร้านเกม ผับ สถานบริการทางเพศเต็มบ้านเต็มเมือง

หน่วยราชการมีอำนาจประเภท "เปิดง่ายปิดยาก" แทบทุกสถานที่มีการหากิน ส่วย รับทรัพย์ เลือกปฏิบัติจากผู้บังคับใช้กฎหมายจนระบบสังคมเพิ่มพื้นที่สีเทาที่ทำร้ายทำลายเด็กมากขึ้นตลอดเวลา

เราปล่อยให้เด็กดีในวัยแรกเริ่มเติบโตกร้านชีวิต ซึมซับความไม่ดีไม่งามที่ผู้ใหญ่สร้างขึ้น ปล่อยให้ใกล้ชิดเด็กแทบทุกมิติ เด็กไทยจะไม่เสียคน เสียอนาคตได้อย่างไรจากพื้นที่และสิ่งแวดล้อมอันตรายเหล่านี้

การบูรณาการเชิงนโยบายต้องทำอย่างจริงจัง งบประมาณต้องตั้งเพื่อเด็กและเยาวชน เน้นคุณภาพเป็นสำคัญ กระจายอำนาจลงไปสู่ส่วนท้องถิ่นให้ดูแลคุ้มครองเด็กมากขึ้น เพิ่มบทบาทของภาคธุรกิจในการคืนกำไรสู่สังคม CSR (Cooperate Social Responsibility) เพื่อกิจกรรมและโครงการของเด็กและเยาวชน

เตรียมการให้พร้อมกับการมีสภาเด็กและเยาวชนในระดับต่างๆ นับแต่หมู่บ้าน ตำบล จังหวัด และระดับประเทศ ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณลงสู่องค์กรเอกชนด้านเด็กและเยาวชนได้มากขึ้น

และสิ่งที่สำคัญต้องเปลี่ยนวัฒนธรรมถลุงงบประมาณเพื่อเด็กและเยาวชนมาเป็น "บูรณาการเพื่อเด็กและเยาวชน" ให้ได้เสียที

หน้า 7
  Comment By : frannyberry : 27/10/2010  

cheap homeowners insurance fsnutv slots =O buy car insurance online 573186 affordable car insurance =]]]
  Comment By : frannyberry : 26/10/2010  

buy zestril tgcf buy doxycycline 2265 zestril 8[[[ retin-a rvoqji
  Comment By : frannyberry : 26/10/2010  

propecia crlqfz meridia mhoesl ambien pklv beitrag buy name text tramadol 331693
  Comment By : frannyberry : 26/10/2010  

buy doxycycline iouois purchase valium from usa >:DD accutane generic dyy

addComment

หน้า 1 / 2 ไปยังหน้า

 

hd2